Grote Geule

 • Historiek krekengebied

  Kreken en wielen zijn restanten van overstromingen. Hoewel er voordien reeds stormvloeden met dijkdoorbraken waren, werd de basis van het huidige landschap gelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) toen de Nederlanden in opstand kwamen tegen de Spaanse koning Filips II. Toen werd in 1584 de hele Wase polder onder water gezet ter verdediging van Antwerpen. Eb en vloed kregen zo tot in 1609 (de Kieldrechtpolder tot 1648) vrij spel en er ontstonden diepe geulen die na het herstel van de dijken in het landschap achterbleven als kreken en wielen.

 • Grote Geule - Erkenning als natuurreservaat

  In Oost-Vlaanderen, Kieldrecht (Beveren Waas) en Meerdonk (Sint-Gillis-Waas)

   

  De Grote Geule eindelijk erkend als natuurreservaat.

   

  Aankoop

  Mei 2003 werd de Grote Geule gekocht door Natuurpunt. Een van de eerste maatregelen van Natuurpunt Beheer en de conservators was het opmaken en indienen van een nieuwe erkenningsaanvraag voor de Grote Geule en de verschillende percelen die aangekocht zijn langs de Kieldrechtse watergang. De aanvraag werd ingediend eind 2003 en op 6 maart 2006 volgde de goedkeuring door de minister. Een erkenningsaanvraag bestaat o.a. uit een beschrijving van de huidige natuurwaarde, een visie hoe het reservaat in de toekomst zal evolueren (natuurstreefbeeld) en het opstellen van een beheersplan. Dit plan werd door de minister goedgekeurd met inbegrip van de uitbreidingszone en het visiegebied.

   

  Beheersplan

  De erkenning als natuurreservaat houdt ook in dat we voor het uitvoeren van werken die in het beheersplan zijn opgenomen geen vergunning moeten aanvragen. Voor het plaatsen van bv. een vogelkijkhut of de aanleg van een wandelpad is nog wel een stedebouwkundige vergunning nodig. Binnen natuurreservaten gelden verschillende verbodsbepalingen, het beheersplan voorziet ook in een aantal ontheffingen zoals bv. het bestrijden van de muskusrat en het wegvangen van  Canadese ganzen.

  Het belangrijkste is wel dat Natuurpunt Beheer een vergoeding krijgt van de Vlaamse overheid voor het beheer van het natuurreservaat en die centen worden gebruikt voor het uitvoeren van allerlei werken. Jaarlijks dienen de conservators een begroting in bij Natuurpunt. Zij geven een kostenraming van de geplande werken, na goedkeuring betaalt Natuurpunt Beheer de gemaakte kosten terug. Dit is een belangrijke steun voor de afdeling en het vrijwilligerswerk.  Ook bestaat de mogelijkheid van grotere werken te laten uitvoeren door de terreinploeg van Natuurpunt.

  Info bij Bram Vereecken

   

  Facebookgebruikers kunnen de beheerswerken en de evenementen volgen langs de fan-pagina.

   

   


 • Grote Geule - Kieldrecht

  De Grote Geule maakt deel uit van het krekencomplex dat zich uitstrekt in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen en het zuiden van Zeeuws Vlaanderen. Het is een oude overstromingsgeul, die via de Kieldrechtse Watergang in verbinding staat met de Kreken van Saleghem. Het gebied kan gekarakteriseerd worden als een relatief ondiepe kreek met vrij zoet tot licht brak water en waar verlandingsprocessen optreden. Langsheen de oevers treffen we rietvelden, graslanden, bomenrijen en een veenlens aan.

Word nu lid van de grootste natuurfamilie van Vlaanderen Lid worden