Natuurpunt Waasland-Noord

Betreft:
aanvraag milieuvergunning klasse 2 - Rode Moerstraat, Sint-Gillis-Waas,
nieuwe vestiging voor 20.000 slachtkuikens en ouderdieren 1220m³ opslag van dierlijke mest 

Wij hebben bezwaar ingediend tegen deze aanvraag voor een milieuvergunning om volgende redenen:

  • Vlaanderen heeft al sterk te lijden onder fijn stof (cfr, MIRA-rapport van de VMM). Zelfs met het plaatsen van “stofbakken” zal dit nieuwe kippenbedrijf een toename van de uitstoot van fijne stofdeeltjes betekenen.
  • Intensieve veehouderijen zorgen voor een sterke vermesting en verzuring van het milieu. Vooral natuurgebieden lijden hieronder. In de onmiddellijke buurt van het geplande bedrijf zijn verscheidene erkende natuurreservaten gelegen (Kreken van Saleghem, Grote Geule, De Gavers).
  • Kippenbedrijven zorgen voor heel wat geurhinder en verminderen de belevingswaarde van de natuur en van open gebieden voor recreanten.
  • De uitbreiding van het bedrijf zorgt voor een verdere aantasting van het landschap in de Rode Moerpolder. De geplande groenschermen zijn te laag en te smal. Bovendien heeft de aanvrager in het verleden geen blijk gegeven van grote zorg voor de inkleding van zijn bestaand bedrijf in het landschap.
  • Het vrachtverkeer van en naar het bedrijf zal meer dan verdubbelen. De route via de Veldstraat is onverantwoord voor een dergelijke smalle landbouwweg. Het is ook een aanslag op de rust van de bewoners van de Eeckbergstraat en Klingedijkstraat, temeer omdat de vrachtwagens veelal ’s nachts zullen rijden.
  • Het lawaai van vooral nachtelijke activiteiten (laden en lossen, reinigen stallen, …) vermindert de leefkwaliteit van de omwonenden.
  • Intensieve veehouderijen van die omvang die bovendien steeds minder grondgebonden zijn horen niet meer thuis in landbouwgebieden maar in industriezones.

 

maart 2014