Natuurbeleid

banner natuurgebieden

Bezwaarschrift bij het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen (augustus 2012) – Natuurpunt Waasland, Kern Noord

Wij zien heel wat positieve zaken in dit GRUP, maar wensen op een aantal punten toch de nodige bijsturingen aan te brengen aan dit plan. Hieronder onze bemerkingen

1. Grote Geule Kieldrecht / Sint-Gillis-Waas

Natuurpunt Waasland-Noord vraagt om een betere buffering van de Grote Geule ruimtelijk te verankeren.

Motivering

Dit GRUP voorziet op correcte wijze in de bijkomende oppervlakte die nodig is om te voldoen aan de habitatvereisten en hiermee de IHD (Instandhoudingsdoelstellingen) voor het gebied te behalen. Hiermee kunnen we ten volle instemmen.

Anderzijds betekent de in dit GRUP ingetekende ruimtelijke afbakening geen garantie voor de haalbaarheid van de kwaliteitsdoelen, waardoor de vooropgestelde natuurdoelstellingen niet zullen behaald worden. Daarom vragen we dan ook een bijsturing van het huidige voorliggende GRUP.

De reden waarom de kwaliteitsdoelen niet zullen behaald worden ligt in het feit dat het grondgebied van de gemeente Beveren, ten noorden van de Grote Geule de landbouwactiviteit tot aan het de kreek bestendigd wordt. Dit impliceert dat aan de problematiek van inspoeling van meststoffen en pesticiden niets wordt gedaan. Deze inspoeling van nutriënten en pesticiden vervuilt het water op dusdanige wijze, dat er zich momenteel (en volgens dit voorliggende GRUP ook in de toekomst) geen gezond ecosysteem in kan vormen en standhouden. (zie studie ‘Oppervlaktewatermodellering van de Koningskieldrechtpolder’). Hierdoor worden de acties voor een voldoende kwaliteitsvol habitat gehypothekeerd. 

Daarom vragen we het volgende:

  • Afbakening van een bufferzone aan de noordelijke zijde waar de landbouwpercelen tot aan de waterlijn van de Grote Geule komen (zie aanduiding op luchtfoto hieronder). Dit naar analogie met dergelijke zone die op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas wel voorzien is. De afbakening van deze bufferzone kan op verschillende manieren gerealiseerd worden, hetzij door een effectieve bestemmingswijziging in het kader van een nieuw op te starten RUP hetzij via andere wettelijke middelen (bemestingsverbod, permanent grasland, …).
  • De bufferzone voorzien in dit GRUP op het grondgebied van de Gemeente Sint-Gillis-Waas zeker te behouden.

We kunnen volledig instemmen met de filosofie van het zuinig ruimtegebruik dat het GRUP hanteert voor het realiseren van de plannen in verband met natuurontwikkeling en zo te komen tot aaneengesloten natuurgebieden. Wij vragen evenwel dat er in dit GRUP alle nodige instrumenten opgenomen worden, om een voldoende buffering van de volledige Grote Geule te garanderen.
Op de luchtfoto hierna is de zone waar bijkomende buffering moet worden voorzien ten noorden van de Grote Geule ingetekend in groen.

 grotegeule

 

2. De Weeltjes - Drijdijck

Natuurpunt Waasland-Noord vraagt om een verbinding te maken tussen de Grote Geule en het gebied Drijdijck.

Motivering

De Grote Geule is een natuurkerngebied, maar staat los van de rest van het havengebied. Een verbinding zou de ecologische waarde van het geheel gevoelig kunnen verhogen. De Weeltjes (Kleine en Grote Weel) ten zuidoosten van de Grote Geule hebben nu reeds de bestemming Natuur. Via deze stapstenen kan er een verbinding gemaakt worden met het natuurgebied Drijdijck dat iets meer zuidoostelijk gelegen is. Deze verbinding wordt reeds voorzien bij de “Herinrichting van de Noord-zuidverbinding tussen de Gemenestraat te Kieldrecht en de samenvloeiing met de Zuidelijke Watergang te Verrebroek (Schoorhavenweg)”, zoals opgenomen in het Bekkenbeheerplan van het Benedenscheldebekken (Actie A 3.4.1). Uitvoering van dit plan door VMM is voorzien in 2013-2014.

 

3. Logistiek Park Waasland

Natuurpunt Waasland-Noord vraagt om in de stedenbouwkundige voorschriften voor het Logistiek Park Waasland (L4 – Specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek) de mogelijkheid tot het ontwikkelen , herstellen en instandhouden van ecologische infrastructuur op te nemen, naar analogie met de stedenbouwkundige voorschriften van alle andere industriezones van dit GRUP.

Motivering

In tegenstelling tot de andere industriegebieden binnen dit GRUP werden in de stedenbouwkundige voorschriften voor het Logistiek Park Waasland (L4 – Specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek) de mogelijkheid tot het ontwikkelen, herstellen en instandhouden van ecologische infrastructuur niet vermeld.

In het kader van de passende beoordeling die werd opgemaakt voor dit gebied werden verschillende mitigerende maatregelen voorgesteld. Maatregelen die kaderen in het in opmaak zijnde Soortenbeschermingsprogramma voor de Haven van Antwerpen.

We vermoeden dat het hier gaat om een vergetelheid. Het kan dus volstaan om naar analogie met andere voorschriften die werden opgenomen voor de rest van het havengebied deze mogelijkheid te voorzien.

 

4. Steenlandpolder

Natuurpunt Waasland-Noord vraagt, conform het MMHA, om de gehele zone Steenlandpolder aan te duiden als EI / E+ (Zone voor permanente Ecologische Infrastructuur of Ecologische Infrastructuur met medegebruik).

Motivering

In de zone, aangeduid met voorschrift L9 en de, als EI verwijderde zone in het zuiden van de Steenlandpolder (blanco in voorliggend GRUP) werden bij de aanleg van de Liefkenshoekverbinding reeds ontsnipperende maatregelen voor rugstreeppad genomen (tunnels). De Steenlandpolder werd immers in de studie voor het duurzaam behoud van deze soort in de haven (Ottburg et.al., 2007) aangeduid als één van de vier kern(leef)gebieden die een duurzame instandhouding in de haven dient te garanderen. In het Noorden moet het gebied de mogelijkheid geven om een verbinding te realiseren naar het golfterrein van Beveren, wat eveneens werd aangeduid als één van de vier kern(leef)gebieden voor de rugstreeppad. Dit gebied werd ondertussen voor de rugstreeppad ingericht, wat één van de bindende randvoorwaarden was in het GRUP Golf Beveren dat de uitbreiding van de golf beoogde. In het MMHA (Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief) werd daartoe de gehele zone Steenlandpolder aangeduid als EI / EI+. Het voorliggende GRUP moet de garantie bieden om deze belangrijke verbinding te behouden / realiseren.

 

5. Putten – Weiden

Natuurpunt Waasland-Noord vraagt om de natuurwaarden (vegetaties, broedvogels, …) die nu aanwezig zijn in het gebied Putten-Weiden te voorzien in een nieuw in te richten gelijkaardig gebied. Intussen vragen we om het huidige gebied Putten-Weiden minstens zo lang mogelijk te behouden bij de verdere havenontwikkeling.

Motivering

Wij vinden het betreurenswaardig dat dit eeuwenoud, cultuurhistorisch en natuurwetenschappelijk waardevol en uniek gebied in Vlaanderen zal moeten verdwijnen voor de geplande havenontwikkeling. We kunnen begrip op brengen voor de beperkte economische haalbaarheid van de havenontwikkeling (verkoopbaarheid minimale lengte concessiegronden) bij het bewaren van het gebied.

Wij vragen dan ook met aandrang dat er alles in het werk wordt gesteld om een nieuw gebied in te richten die de natuurwaarden van het huidige gebied Putten-Weiden kan vervangen. Natuurwaarden op o.a. het vlak van vegetaties en broedvogels.

Zolang dit nieuw in te richten gebied niet is gerealiseerd en de natuurwaarden van Putten – Weiden niet aanwezig zijn vragen we om dit gebied te sparen bij de verdere havenontwikkeling.

 

6. Ouden Doel

Natuurpunt Waasland-Noord vraagt om het gehucht Ouden Doel te behouden.

Vanuit het oogpunt natuur is er geen enkele reden om dit gehucht niet te behouden. Er zijn ook geen bijkomende maatregelen nodig voor het behoud van dit gehucht, de dijken die het gebied moeten beschermen zijn nu al voldoende hoog. Er zijn bijgevolg ook geen bijkomende kosten verbonden aan het behoud van dit gehucht.

 

 

Word nu lid van de grootste natuurfamilie van Vlaanderen Lid worden