Natuurgebieden

banner natuurgebieden

Het natuurgebied is een Europees Vogelrichtlijngebied. Het is een eerder smalle strook langsheen de waterloop waardoor betreding veel verstoring geeft.  
Verwacht wordt dat er binnenkort een serieuze uitbreiding komt in kader van de havenontwikkeling op de Linkerscheldeoever. De omliggende akkers en weiden zullen dan worden omgevormd tot zoete weiden en rietland.

Projectnummer: 6230

Conservator:

Jan Vandermeulen

Eigendom: Natuurpunt

In beheer sinds: 1995

Oppervlakte: 2,8 ha, bestaande uit vele kleine percelen langsheen de waterloop

Toegankelijkheid: 

Er is geen wandelpad, de terreinen kunnen worden betreden via de bestaande veldwegen.

Biotoop: Verbindingsgeul tussen de Kreken van Saleghem en de Grote Geule. De noordoever is deels een verhoogde, zandige rug. Voor de rest veelal zacht hellende oeverovergangen bestaande uit rietvelden, wilgenstruweel, populierenbosjes, gras- en hooilandjes. 
De rietvegetaties vormen een ideaal woongebied voor Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Rietzanger, Blauwborst, Rietgors, Waterral en Bruine Kiekendief. 
De verwaarloosde, nu nog eerder soortenarme hooilandjes zijn in herstelbeheer, maar Echte koekoeksbloem, Pinksterbloem en wat zegges zijn zeker al waar te nemen. 
Een zandig akkertje vertoont na herstelbeheer reeds vele leuke plantensoorten die je in een poldergebied niet zou verwachten.

Beheer:

  • Herstelbeheer van verruigde rietkragen, verwaarloosde hooilandjes en opgehoogde oevers
  • Jaarlijks maaien van enkele hooilandjes
  • Maaien verruigde rietkragen om de vijf jaar
  • Knotten van wilgen
  • Begrazing door koeien of paarden
  • Verwijderen van wilgenopslag in rietkragen

Studie:

  • Dit gebied maakt deel uit van het natuurgebied De Grote Geule 
  • Planteninventarisaties

Wil je meer weten over dit natuurgebied dan kan je hier terecht:

 

 KW 1 2

KW 1 3KW 1 4