Natuurpunt Waasland-Noord

De droogte was afgelopen dagen niet uit het nieuws te slaan. Ook ons Wase krekengebied is niet kunnen ontsnappen aan het gebrek aan water.

Al van in het begin van de zomer was het waterpeil te laag. Na de lange droogteperiode in het voorjaar heeft het waterpeil zich onvoldoende kunnen herstellen. Het was toen voor de landbouw en bloembollenteelt nog toegelaten om water op te pompen. De paar stevige regenbuien waren een druppel op een hete plaat. Door de specifieke inrichting van polders heeft het water onvoldoende kans om in de grond te trekken.

Ondertussen is het door de overheid verboden om nog verder water op te pompen, maar we zien dat het kwaad is geschied:

  • Het waterpeil wordt geregeld door stuwen die zijn ingesteld op een gewenst waterpeil. Door de beperkte watertoevoer is er geen doorstroming meer; vervuiling hoopt zich op.
  • Het water aan de Grote Geule te Kieldrecht kleurt groen en vissen happen naar zuurstof. In het ganse stroomgebied zien we dat waterlopen droogvallen en vissen sterven.
  • Het waterpeil in de kreken is momenteel 20cm te laag, in het Rietland zelfs meer dan een halve meter te laag.

Dit heeft verregaande gevolgen voor de natuur: rietkragen vallen droog en verruigen. De drijfzomen die onze kreken van Saleghem zo bijzonder maken staan droog en verlanden. Het kwelwater in het Panneweel is verdwenen. Op de koop toe: veengronden die droogvallen stoten CO² uit, waardoor de klimaatverandering in stroomversnelling geraakt.

Tien jaar geleden schreef onze afdeling  reeds: “Het is niet zeker dat de grote botanische rijkdom van het Panneweel zal kunnen behouden blijven” (“Panneweel, een kwetsbaar kleinood”, door Jan Dhollander). Profetische woorden, want ondanks alle inspanningen is het nu wel duidelijk dat een aantal zeldzame planten zullen verdwijnen en nooit meer terug zullen komen.

Als we enige hoop willen hebben om de natuur en de landbouw in de polders te redden, dan moeten er op korte termijn maatregelen worden genomen voor waterbuffering, -zuivering en -infiltratie.
Onze afdeling werkt al enkele jaren samen met het Havenbedrijf om een deel van de oplossing aan te brengen. We hopen dit project in het najaar te kunnen voorstellen aan het grote publiek.

Enkele foto's

20220814 103536253 iOS

Schijnt bedriegt. Kreken zijn ondiepe waterpartijen. Dramatische beelden zoals in de Gentse Bourgoyen kunnen ook bij ons voorkomen.

 20220814 102626766 iOS

Ook de omliggende landen staan kurkdroog.

  20220814 102737322 iOS

Deze rietkraag zal naar alle waarschijnlijkheid verlanden en dus verdwijnen.

 20220814 103240740 iOS

 Schot in de kreken van Saleghem: door de lage waterstand is er geen beweging en begint het vuil zich op te stapelen.

  20220814 103221376 iOS

De waterkwaliteit is niet wat het zou moeten zijn: 

20220814 103613698 iOS

Ook aan de kleur van het riet kan je afleiden wat een normale waterstand is.