Natuurpunt Waasland-Noord

In 2005 startte de provincie Oost-Vlaanderen met het ondersteunen van soortenbeschermingsprojecten. Sindsdien werden er tal van projecten uitgevoerd en deze lijst groeit steeds verder aan. De subsidie heeft als belangrijkste doel concrete en duurzame resultaten op het terrein te bereiken voor typische of bedreigde Oost-Vlaamse planten en dieren.

Prioriteit gaat naar de natuuraandachtszones. De Grote Geule en de Kreken van Saleghem vallen hier onder.

Onze vereniging heeft in augustus 2013 een project ingediend voor het herstellen van de rietvegetatie rond de Kieldrechtse Watergang. De Kieldrechtse Watergang maakt deel uit van ons erkend reservaat Grote Geule en vormt een natuurlijke verbinding met de Kreken van Saleghem.

 

KW 3 1

 

In het verleden zijn tussen Meerdonk en Kieldrecht vele rietkragen verdwenen langsheen deze waterloop. Rietkragen werden opgehoogd, soms zelfs met huisvuil of baggerspecie, elders werden rietkragen kapot gespoten met herbiciden.

Sedert 1995 is onze vereniging gestart met het opkopen van kleine perceeltjes die na de ruilverkaveling van de jaren 80 waren toegewezen aan vele eigenaars. Met succes zijn enkele oude verwaarloosde rietkragen hersteld. Recente broedvogelinventarisaties geven meerdere koppels kleine karekiet, bosrietzanger, blauwborst, rietgors en ook een enkele rietzanger.

Dank zij de subsidie van onze provincie kunnen we onze visie verderzetten, mogelijk komt er zelfs een broedgeval van bruine kiekendief. De oevers van enkele aanpalende perceeltjes zal worden afgegraven en omzoomd met een raster. In het najaar wordt het raster verwijderd en kunnen de paarden ons cyclisch (wisselend om de vijf jaar) maaibeheer van de andere perceeltjes aanvullen.

Denk evenwel niet dat alles op een schoteltje wordt aangebracht; je moet een bouwvergunning aanvragen met de nodige detailplans, voor de subsidie dient een projectdossier te worden opgesteld met een gedetailleerde motivatie en plans, daarna komt nog een machtiging en moet je ook nog aan het polderbestuur een goedkeuring vragen. Dus voordat je een schop in de grond kan steken dient veel papierwerk te gebeuren. Gelukkig zijn we ondersteund door onze professionele medewerkers van Natuurpunt Mechelen;  Esther Castermans heeft ons in alle zaken ondersteund en heeft gezorgd voor het opstellen en indienen van het volledige dossier.

De subsidies dekken jammer genoeg niet de kosten van het project. Je kan jouw bijdrage tot sanering van het gebied overschrijven:  referentie: project 6230

 

2014