Natuurgebieden

Het KLE aan de wijk Houtvoort te Sint-Gillis-Waas is gelegen bij de kruising van de spoorwegfietspaden Sint-Niklaas – De Klinge en Sint-Gillis-Moerbeke.

Het is ongeveer 0,5 ha groot, driehoekig van vorm, en doorsneden door een brede sloot.

Aanvankelijk zou hier volgens het landschapsplan van de ruilverkaveling Sint-Gillis een bos aangeplant worden over de hele oppervlakte.  Maar om de Geelgors, die in het rvk-gebied nog voorkomt, broed en voedselgelegenheid te bieden heeft onze vertegenwoordiger in de adviescommissie het voorstel gedaan om dit landschapselement ten voordele van deze bedreigde akkervogel in te richten. Daartoe werden er op het perceel twee naar het zuiden gerichte akkertjes aangelegd, gedeeltelijk omringd door houtkanten van streekeigen bomen en struiken. Deze akkers worden in het voorjaar ingezaaid met zomergerst dat niet geoogst wordt maar tijdens de wintermaanden dient als voeder voor gorzen, mussen en vinken. In maart laat Natuurpunt de akkertjes terug omploegen en opnieuw inzaaien. Rond de percelen liggen er ook nog ruige grasstroken die op zich ook onkruidzaden leveren voor vogels en andere dieren.

In de winter van 2005-06, de eerste na het inzaaien van het graan, kwamen er reeds tientallen vinken, enkele rietgorzen, groenvinken en leeuweriken op het graanakkertje voedsel zoeken. Ook een torenvalk was er dikwijls te zien speurend naar muizen. In 2006 vonden grasmus, blauwborst en bosrietzanger er een geschikte plaats om te broeden.

Met de jaren, wanneer de  bomen en struiken  zullen zijn uitgegroeid, hopen we terug dat de geelgors er zijn lied zal laten horen.

De gemeente Sint-Gillis-Waas steunde Natuurpunt om een mooi infobord te plaatsen bij het gebiedje. Het onderstreept de waarde van dit KLE.

Meer info: Jan Dhollander