Onze natuurgebieden

banner natuurgebieden

Enkele kleine landschapselementen in Sint-Gillis-Waas zijn onder beheer van Natuurpunt

KLE

KLE’s (kleine landschapselementen) vormen in het landschap een belangrijke bijdrage tot de algemene kwaliteit, de natuurwaarden en de belevingswaarden van het landschap.

Hieronder wordt verstaan:

  • Hagen: een lijnvormige aanplanting van inheemse houtachtige gewassen met een compacte structuur die bij een normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt gehouden 
  • Houtkanten: een strook grond, inbegrepen taluds welke met inheemse bomen , struiken en kruiden begroeid is. De exploitatie bestaat uit het periodiek kappen van houtachtige gewassen tot aan de grond, door het natuurlijke opslagvermogen van bepaalde loofhoutsoorten worden dan op de stronken nieuwe loten gevormd. 
  • Inheemse knotbomen
  • Veedrinkpoelen

Toch is de economische betekenis van deze groenelementen sterk gereduceerd waardoor het goede beheer soms achterwege wordt gelaten. Resultaat hiervan is op termijn een degradatie van de KLE’s wat leidt tot definitieve opruiming of verwijdering van het landschapselement. Agrarische landschappen met een volwaardige aankleding van KLE’s betekenen een belangrijke troef voor de aantrekkelijkheid ervan.

Tevens zijn ze van belang voor het overleven van streekeigen fauna en flora-elementen en als migratieroute tussen natuurgebieden binnen het agrarisch landschap.

Er zijn drie kleine landschapselementen in eigendom van de gemeente Sint-Gillis-Waas, die in beheer gegeven werden aan Natuurpunt Waasland-Noord :

  • Het KLE aan de wijk Houtvoort is gelegen bij de kruising van de spoorwegfietspaden Sint-Niklaas – De Klinge en Sint-Gillis - Moerbeke. Op een deel van deze KLE heeft de gemeente een geboortebos voorzien.
  • Het KLE langs de Klokputweg (de “Klokput”) in deelgemeente Sint-Pauwels is slechts 1.400m² groot. Het situeert zich in het ruilverkavelingsgebied ten westen van het spoorwegfietspad Sint-Niklaas – De Klinge en ten noorden van de Shondstraat.
  • Een derde KLE is gelegen aan de Samelstraat (de “Samelput”) en bestaat uit een waterpoel omgeven door bos, met daarnaast een stuk bloemrijk grasland.

 

MLI

Een MLI is een maatregel tot landinrichting die bij ruilverkavelingen uitgevoerd kan worden buiten de gewone landschapsverfraaiing die bij elke ruilverkaveling hoort. In de RVK – Sint-Gillis-Waas  zijn er drie bosjes aangeplant als MLI, als compensatie voor elders verloren gegane bossen. Ze liggen verspreid over de gemeente, samen bijna 4ha groot. Een nat bos met veel els, wilg en es ligt bij het zuiveringsrietveld bij de Laarstraat, het grootste perceel, op een lichte zandleemgrond, bij de Blauwe Staak en een kleinere aanplant van vooral zomereik en vuilboom bij de Zandstraat in Sint-Pauwels. Hier is ook een kleine poel uitgegraven.

De Vlaamse overheid, de eigenaar van deze percelen, heeft met Natuurpunt een beheerovereenkomst afgesloten. Waasland-noord staat in voor de uitvoering ervan. Om de jonge aanplant tot een min of meer natuurlijk bos te laten uitgroeien met mantel- en zoombegroeiingen laten onze beheerders kortstondig paarden grazen in de zomer om de grasgroei in te tomen en om bloemrijke vegetaties te laten ontwikkelen. Waar nodig wordt er gemaaid of gekapt.

Inlichtingen: Jan Dhollander

 


Word nu lid van de grootste natuurfamilie van Vlaanderen Lid worden